Termeni si conditii

Termeni și condiții E-NANNY Australia PTY LTD of Comerț

1.Definiții

1.1„Client/persoană”s cumpără Bunurile așa cum este specificat în orice factură, document sau comandă, iar dacă există mai mult de un Client este o referire la fiecare Client în mod solidar.

1.2„garantul (”sau persoane), sau entitate care este de acord prin prezenta să fie răspunzătoare pentru datoriile Clientului dacă este un Client cu răspundere limitată pe baza debitorului principal.

1,3Înseamnă toate „bunurile sau”serviciile furnizate de E-NANNY Australia Clientului la cererea Clientului din când în când (acolo unde contextul permite acest lucru, termenii „Bunuri” sau „servicii” vor fi interschimbabili pentru celălalt).

1,4„Prețul plătit” înseamnăpentru Bunuri, așa cum sa convenit între E-NANNY Australia și Client, în conformitate cu clauza 4 de mai jos.

2.Acceptare

2.1Clientul este considerat exclusivacceptat și este legat imediat, în solidar, de acești termeni și condiții dacă Clientul plasează o comandă pentru sau acceptă livrarea Bunurilor.

2.2Acești termeni și condiții pot fi numaimodificat cu acordul scris al E-NANNY Australia și va prevala în măsura în care există orice neconcordanță cu orice alt document sau acord între Client și E-NANNY Australia, inclusiv, pentru claritate, orice termeni și condiții atașate oricărei comenzi de cumpărare aClient.

2.3Acești termeni și condiții se referă lasă fie citită împreună cu Termenii și condițiile postate pe site-ul web E-NANNY Australia.Dacă există neconcordanțe între cele două documente, termenii și condițiile conținute în acest document vor prevala.

2.4E-NNY Australia păstrează dreptulsă modifice specificațiile fără notificare în conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produsului.

2,5Clientul nu acceptă și nu furnizează aceste informații.anumite specii de cherestea pot fi restricționate din când în când din cauza lipsei de resurse și a circumstanțelor care nu sunt controlate de E-NANNY Australia.

2.6Clientul acceptă faptul căresponsabilitatea exclusivă a Clientului (sau a agentului Clientului) de a verifica, înainte de plasarea oricărei comenzi către E-NANNY Australia, orice standarde, cerințe sau evaluări specifice pe care se așteaptă să le respecte orice Bunuri care urmează să fie furnizate de E-NANNY Australia (în specialîn ceea ce privește orice aplicație pentru care urmează să fie utilizate Bunurile sau orice rezultat final specific pe care Clientul se așteaptă să îl obțină Bunurile) și trebuie să informeze E-NANNY Australia despre aceasta (în scris) atunci când plasează orice comandă.În nicio circumstanță nu va fi acceptată nicio răspundere de către E-NANNY Australia în cazul în care Bunurile furnizate ulterior se dovedesc a fi nepotrivite pentru rezultatul final pe care Clientul încearcă să-l atingă sau nu îndeplinește niciun standard sau evaluare pe care Clientul trebuie să-l respecte,cu excepția cazului în care se poate stabili în mod clar că Bunurile furnizate nu au îndeplinit cerințele Clientului, așa cum au fost specificate în comanda Clientului.

3.Schimbarea controlului

3.1Clientul va oferi E-NANNYAustralia, cu cel puțin paisprezece (14) zile înainte de notificare scrisă cu privire la orice propunere de schimbare a proprietății Clientului și/sau orice altă modificare a detaliilor Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, modificări ale numelui, adresei, telefonului de contact sau faxului Clientului).număr/e sau practică de afaceri).Clientul va fi responsabil pentru orice pierdere suferită de E-NANNY Australia ca urmare a nerespectării de către Client a acestei clauze.

4.Preț și plată

4.1 La discreția exclusivă a E-NANNY Australia, Prețul va fi fie:

(a) după cum este indicat pe orice factură furnizată de E-NANNY Australia Clientului;sau

(b) Prețul la data livrării Bunurilor conform listei de prețuri curente a E-NANNY Australia;sau

(c) Prețul cotat E-NANNY Australia (sub rezerva clauzei 4.2), care va fi valabil pentru perioada menționată în ofertă sau în alt mod pentru o perioadă de treizeci (30) de zile.

4.2 La discreția exclusivă a E-NANNY Australia, poate fi solicitat un depozit nerambursabil.

4.3 Momentul de plată pentru Bunuri fiind esențial, Prețul va fi plătit de către Client la data/date determinate de E-NANNY Australia, care poate fi:p>

(a) treizeci (30) de zile de la data facturii;

(b) data specificată pe orice factură sau alt formular ca fiind data plății;sau

(c) în lipsa unei notificări contrare, data care este la șapte (7) zile de la data oricărei facturi transmise Clientului de către E-NANNY Australia.

4.4 Plata poate fi efectuată în numerar, cec, cec bancar, servicii bancare electronice/on-line, card de credit (plus o suprataxă de un procent și jumătate (1,5%) din Preț) sauprin orice altă metodă convenită între Client și E-NANNY Australia.

4.5 Dacă nu este specificat altfel, Prețul nu include TVA.În plus față de Prețul, Clientul trebuie să plătească către E-NANNY Australia o sumă egală cu orice GST, E-NANNY Australia trebuie să plătească pentru orice furnizare de către E-NANNY Australia în temeiul acestui acord sau al oricărui alt acord de vânzare a Bunurilor.Clientul trebuie să plătească GST, fără deducere sau compensare a oricăror alte sume, în același timp și pe aceeași bază în care Clientul plătește Prețul.În plus, Clientul trebuie să plătească orice alte taxe și taxe care pot fi aplicabile în plus față de Preț, cu excepția cazului în care acestea sunt incluse în mod expres în Preț.

5.Livrarea mărfurilor

5.1 Sub rezerva clauzei 5.2, este responsabilitatea E-NANNY Australia să se asigure că serviciile încep de îndată ce este posibil în mod rezonabil după acceptarea comenzii.

5.2 Livrarea („Livrarea”) Bunurilor este considerată a avea loc în momentul în care:

(a) Clientul sau transportatorul desemnat de Client intră în posesia Bunurilor la adresa E-NANNY Australia;sau

(b) E-NANNY Australia (sau transportatorul desemnat de E-NANNY Australia) livrează Bunurile la adresa indicată de Client, chiar dacă Clientul nu este prezent la adresă.

5.3 La discreția exclusivă a E-NANNY Australia, costul de livrare este suplimentar față de Preț.

5.4 Clientul trebuie să preia livrarea prin primirea sau ridicarea Bunurilor ori de câte ori acestea sunt oferite pentru livrare.În cazul în care Clientul nu poate primi livrarea Bunurilor conform aranjamentelor, atunci E-NANNY Australia va avea dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru relivrare și/sau depozitare.

5.5 Orice oră sau dată oferită de E-NANNY Australia Clientului este doar o estimare.Clientul trebuie să accepte în continuare livrarea Bunurilor, chiar dacă întârzierea, iar E-NANNY Australia nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daune suferite de Client ca urmare a întârzierii livrării.

6.Risc

6.1Risc de pierdere sau de deteriorareBunurile sunt transmise Clientului la Livrare, iar Clientul trebuie să asigure Bunurile la Livrare sau înainte.

6.2Dacă bunurile sunt deterioratesau distruse după livrare, dar înainte de transmiterea dreptului de proprietate către Client, E-NANNY Australia are dreptul să primească toate veniturile din asigurare plătibile pentru Bunuri.Prezentarea acestor termeni și condiții de către E-NANNY Australia este o dovadă suficientă a drepturilor E-NANNY Australia de a primi veniturile din asigurare, fără a fi nevoie ca vreo persoană care are legătură cu E-NANNY Australia să facă întrebări suplimentare.span>

7.Disclaimer pentru clienți

7.1Clientul are dreptul de a discla prin prezentasă rezilieze sau să anuleze contractul sau să dea în judecată despăgubiri sau să pretindă restituire ca urmare a oricărei declarații false involuntare făcute lui de către orice servitor sau agent al E-NANNY Australia, iar Clientul recunoaște că cumpără Bunurile bazându-se exclusiv pe propria sa abilitate șijudecată și că E-NANNY Australia nu va fi obligată și nici nu va fi responsabilă pentru niciun termen, condiție, reprezentare sau garanție, altul decât garanția oferită de Producător, garanție care va fi personală Clientului și nu va fi transferabilă niciunui Client ulterior.

8.Defecte, garanții și retururi, Legea privind concurența și consumatorul din 2010 (CCA)

8.1 Clientul trebuie să inspecteze Bunurile la livrare și trebuie să notifice E-NANNY Australia în scris în termen de șapte (7) zile de la livrare cu privire la orice defect/deteriorare evidentă, lipsă de cantitate sau nerespectaredescrierea sau citatul.Clientul trebuie să notifice orice alt defect presupus al Bunurilor cât mai curând posibil după ce orice astfel de defect devine evident.La o astfel de notificare, Clientul trebuie să permită E-NANNY Australia să inspecteze Bunurile.

8.2 În conformitate cu legea aplicabilă de stat, teritoriu și Commonwealth (inclusiv, fără a se limita la CCA), anumite garanții și garanții implicite statutare (inclusiv, fără limitare, garanțiile statutare conform CCA) pot fi implicite în acești termeni.și condiții (Garanții neexcluse).

8.3 E-NANNY Australia recunoaște că nimic din acești termeni și condiții nu urmărește să modifice sau să excludă garanțiile neexcluse.

8.4 Cu excepția cazurilor specificate în mod expres în acești termeni și condiții sau în ceea ce privește garanțiile neexcluse, E-NANNY Australia nu oferă garanții sau alte declarații conform acestor termeni și condiții, inclusiv, dar fără a se limita la,calitatea sau adecvarea Bunurilor.Răspunderea E-NANNY Australia cu privire la aceste garanții este limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

8.5 Dacă Clientul este un consumator în sensul CCA, răspunderea E-NANNY Australia este limitată în măsura permisă de secțiunea 64A din Anexa 2.

8.6 Dacă E-NANNY Australia este obligată să înlocuiască Bunurile conform acestei clauze sau CCA, dar nu poate face acest lucru, E-NANNY Australia poate rambursa orice bani pe care Clientul i-a plătit pentru Bunuri.

8.7 Dacă Clientul nu este un consumator în sensul CCA, răspunderea E-NANNY Australia pentru orice defecțiune sau deteriorare a Bunurilor este:

(a) limitat la valoarea oricărei garanții exprese sau card de garanție furnizate Clientului de către E-NANNY Australia, la discreția exclusivă a E-NANNY Australia;

(b) limitat la orice garanție la care E-NANNY Australia are dreptul, dacă E-NANNY Australia nu a fabricat Bunurile;

(c) în caz contrar absolut negat.

8.8 În conformitate cu această clauză 13, retururile vor fi acceptate numai cu condiția ca:

(a) clientul a respectat prevederile clauzei 13.1;și

(b) E-NANNY Australia a fost de acord că Bunurile sunt defecte;și

(c) Bunurile sunt returnate într-un termen rezonabil, pe cheltuiala Clientului (dacă acest cost nu este semnificativ);și

(d) bunurile sunt returnate într-o stare cât mai apropiată de cea în care au fost livrate posibil.

8.9 Fără a aduce atingere clauzelor 13.1 până la 13.8, dar sub rezerva CCA, E-NANNY Australia nu va fi răspunzătoare pentru niciun defect sau daune care pot fi cauzate sau cauzate parțial de sau apar ca urmare a:

span>

(a) clientul nu întreține sau depozitează în mod corespunzător niciun bun;

(b) Clientul care utilizează Bunurile în orice alt scop decât cel pentru care au fost concepute;

(c) clientul continuă să utilizeze orice Bunuri după ce orice defect a devenit evident sau ar fi trebuit să devină evident unui operator sau utilizator rezonabil de prudent;

(d) nerespectarea de către Client a instrucțiunilor sau a instrucțiunilor furnizate de E-NANNY Australia;

(e) uzură normală, orice accident sau act de Dumnezeu.

8.10 E-NANNY Australia poate, la discreția sa absolută, să accepte Bunuri nedefecte pentru returnare, caz în care E-NANNY Australia poate solicita Clientului să plătească taxe de manipulare de până la douăzeci la sută (20%) dinvaloarea Bunurilor returnate plus eventualele costuri de transport.

8.11 Fără a aduce atingere oricărui conținut în această clauză, dacă E-NANNY Australia este obligată prin lege să accepte o retur, atunci E-NANNY Australia va accepta o retur numai în condițiile impuse de legea respectivă.

9.Proprietatea intelectuală

9.1 Acolo unde E-NANNY Australia a proiectat, desenat sau dezvoltat Bunuri pentru Client, drepturile de autor asupra oricăror modele, desene și documente vor rămâne proprietatea E-NANNY Australia.

9.2 Clientul garantează că toate modelele, specificațiile sau instrucțiunile date către E-NANNY Australia nu vor determina E-NANNY Australia să încalce niciun brevet, desen sau marcă înregistrată în executarea comenzii Clientului șiClientul este de acord să despăgubească E-NANNY Australia împotriva oricărei acțiuni întreprinse de o terță parte împotriva E-NANNY Australia cu privire la orice astfel de încălcare.

9.3 Clientul este de acord că E-NANNY Australia poate folosi (fără costuri) în scopuri de marketing sau de participare la orice competiție, orice documente, desene, desene sau Bunuri pe care E-NANNY Australia le-a creatpentru Client.

10.Anulare

10.1Australia poate anula orice-N>E Australiacontractul la care se aplică acești termeni și condiții sau anulează livrarea Bunurilor în orice moment înainte ca Bunurile să fie livrate prin notificarea scrisă către Client.La transmiterea unei astfel de notificări, E-NANNY Australia va rambursa Clientului orice bani plătiți de Client pentru Bunuri.E-NANNY Australia nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daune care decurg dintr-o astfel de anulare.

10.2În cazul în care Customerul anuleazălivrarea Bunurilor, Clientul va fi responsabil pentru orice pierdere suferită (directă sau indirectă) de E-NANNY Australia ca rezultat direct al anulării (inclusiv, dar fără a se limita la, orice pierdere de profit).

10.3pentru anularea comenziispecificațiile Clientului sau pentru articolele care nu sunt incluse în stoc, cu siguranță nu vor fi acceptate după ce a început producția sau a fost plasată o comandă.